Skip to content

Integriteitsbeleid bij het Rijk: stand van zaken

De Algemene Rekenkamer heeft bij alle ministeries onderzocht op welke wijze zij vorm hebben gegeven aan een beleid ter voorkoming van aantasting van integriteit en in welke mate deze aantastingen voorkomen.

Uit het onderzoek bleek dat voor de Belastingdienst van het ministerie van Financien en voor de ministeries van Defensie en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zo’n beleid was ontwikkeld. Bij de andere ministeries waren alleen richtlijnen van kracht voor bepaalde onderdelen, zoals nevenfuncties (7 ministeries) en het aannemen van geschenken (6 ministeries). Er waren te weinig cijfers bekend om een onderbouwde conclusie over het aantal inbreuken in de afgelopen vijf jaar te trekken. De Rekenkamer beveelt aan om, naast het treffen van een aantal maatregelen op ieder ministerie, de aandacht voor de integriteit te integreren in de dagelijkse werkzaamheden van ambtenaren.

De betrokken ministers reageerden in het algemeen positief op de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.

AR- rapport Integriteitsbeleid bij het Rijk1996
Back To Top